Facebook
Konkurs fotograficzny

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Prześlij nam ciekawe zdjęcia atrakcyjnych miejsc w Polsce i wygrywaj cenne nagrody!


więcej...

Konkurs filmowy

Obejrzyj inspiracje do brania udziału w wydarzeniach atrakcyjnych dla turystów aktywnych. Przekaż swój film w innym ciekawym temacie. Każdy film będzie zgłoszony do konkursu. Autor filmu najlepszego w danym roku wygra tablet.

więcej...

Pobierz bezpłatnie
Ankieta

Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk – moje spojrzenie”

Opis

Ideą konkursu jest promocja ciekawych miejsc, obiektów przyrodniczych, turystycznych, architektonicznych oraz zabytków, zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska.

Konkurs ma charakter otwarty. Można nadsyłać zarówno pojedyncze fotografie jak i całe galerie.

Konkurs kierujemy również do właścicieli komercyjnych obiektów turystycznych (w tym noclegowych), którzy chcieliby zwiększyć popularność swoich lokalizacji, poprzez prezentację na kartach www.map4u.pl, swoich obiektów.

Biorąc udział w konkursie, można liczyć nie tylko na ciekawe nagrody, ale również na dodatkową satysfakcję z publikacji prac w formie galerii ilustrujących opis danego obiektu, prezentowanego na stronach map4U.pl.

Prace przyjmujemy od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r.

Zapraszamy do udziału

Redakcja map4U.pl

Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk – moje spojrzenie”

Ogłoszenie o warunkach konkursu z dnia 30 czerwca 2017 r.

 

1. Przedmiot konkursu

Przedmiotem prac konkursowych mogą być fotografie związane z konkretnymi obiektami przyrodniczymi, turystycznymi, architektonicznymi oraz zabytkami, zlokalizowanymi na terenie Dolnego Śląska. Pod pojęciem „obiektu turystycznego” rozumieć należy wszelkie obiekty służące turystom, w tym obiekty rozrywkowe.

Prace konkursowe klasyfikowane będą w 3 kategoriach.

2. Kategorie konkursu

a) Zabytki i obiekty architektury.

b) Atrakcje turystyczne.

c) Walory przyrodnicze.  

3. Adresaci konkursu

Konkurs ma charakter otwarty.

Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów i przesłać ją podpisaną na formularzu zgody opiekuna.

  4. Terminy konkursu

Konkurs rozpoczyna się z dniem 1 lipca 2017 r.

Prace można nadsyłać w terminie do dnia 30 września 2017 r. do godz 24:00.

Wyniki i nazwiska laureatów zostaną ogłoszone w terminie do dnia 15 października 2017 r.

5. Zasady nadsyłania prac i wymogi formalne

a) Do konkursu przyjmowane będą galerie i pojedyncze fotografie. Każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę zdjęć i galerii, do których posiada pełne prawa autorskie i majątkowe.

b) Galeria powinna zawierać od 4 do 10 zdjęć przedstawiających jedno konkretne miejsce lub obiekt turystyczny.

c) Prace należy nadsyłać w postaci elektronicznej na adres e-mail: konkursy@map4u.pl lub w formie płyty CD na adres pocztowy: Fundacja Informatyki i Zarządzania, Łódź ul. Reymonta 5 (kod 93-491).

Do prac należy dołączyć formularz zgłoszeniowy.

6. Oznaczenie prac

Zdjęcia powinny być nazwane w następujący sposób: imię_nazwisko autora_miejscowość wykonania zdjęcia_nazwa obiektu np. Jan_Kowalski_Łódź_ul_Wolna_26_01.

Zdjęcia bez dokładnej nazwy, nie pozwalającej w sposób jednoznaczny zidentyfikować fotografowanego obiektu, nie będą kwalifikowane.

7. Wymagania techniczne

a) Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG.

b) Minimalne wymiary plików to 1920x1080 px.

c) Maksymalny rozmiar jednego pliku nie może przekraczać 3 MB.

d) Nadesłane galerie nie mogą być skompresowane.

e) Zdjęcia nie mogą posiadać napisów lub znaków wodnych.

f) Zdjęcia nie powinny być modyfikowane elektronicznie („upiększane”)

g) Zdjęcia nie mogą prezentować na pierwszym planie osób.

8. Zasady kwalifikacji i kryteria oceny prac

Do oceny kwalifikowane będą wyłącznie prace, spełniające warunki formalne i techniczne, których autorzy załączyli wymagane zgłoszenia. Dodatkowym kryterium będzie poziom estetyczny, niezbędny dla ewentualnej publikacji zdjęcia na stronach portali internetowych.

Weryfikację prac i klasyfikację dokona Redakcja portalu www.map4U.pl.

9. Nagrody

Nagrody przyznaje Redakcję portalu www.map4U.pl.

Nagrody przyznawane zostaną osobno dla każdej kategorii.

W każdej kategorii zostaną przyznane 2 nagrody w postaci zestawów gadżetów turystycznych:

I nagroda – zestaw turystyczny: plecak turystyczny, koc piknikowy, 2 różne T-shirty, czapka z daszkiem, pendrive, maskotki, publikacje turystyczne.

II nagroda – zestaw turystyczny: torba turystyczna, T-shirt, pendrive, maskotki, publikacje turystyczne.

10. Zastrzeżenia formalne

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród lub przyznania ich w innej formie, w przypadku niskiej jakości nadesłanych prac lub ich niezgodności z wymogami formalnymi i technicznymi. Organizator zastrzega jednocześnie sobie prawo do rozszerzenia listy nagród w dowolnym momencie oraz do przyznawania dodatkowych nagród specjalnych.

11. Regulamin Konkursu

Każdy uczestnik przystępując do konkursu poświadcza tym samym, iż zapoznał się z postanowieniami „Regulaminu konkursów portalu www.map4u.pl z dnia 10 maja 2014 r." oraz wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu. Uczestnik zgłaszając prace, wyraża jednocześnie zgodę na publiczną prezentację swoich prac na stronach fanpage'a www.facebook.com/map4Uzaplanujpodroz

Informacja dodatkowa.
W przypadku nadesłania zdjęć obiektów, których nie ma na stronach map4U.pl, istnieje możliwość dodatkowego usatysfakcjonowania autora poprzez publikację jego galerii w osobnej karcie naszego portalu.
Dlatego prosimy autorów o podanie współrzędnych GPS, miejsc prezentowanych w nadsyłanych pracach.
Jedną z metod uzyskania współrzędnych, jest użycie strony www.google.pl/maps/preview. Po zlokalizowaniu miejsca gdzie wykonana była fotografia, należy kliknąć na nie prawym przyciskiem myszy. Spośród pojawiającego się menu należy wybrać opcję „Co tu jest?”, wtedy w górnym lewym rogu pokażą się współrzędne do skopiowania.
Pozwoli to uniknąć błędów przy lokalizacji nadsyłanych prac.
Z góry dziękujemy.
Zapraszamy i czekamy na Wasze zgłoszenia.