Facebook
Konkurs fotograficzny

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Prześlij nam ciekawe zdjęcia atrakcyjnych miejsc w Polsce i wygrywaj cenne nagrody!


więcej...

Konkurs filmowy

Obejrzyj inspiracje do brania udziału w wydarzeniach atrakcyjnych dla turystów aktywnych. Przekaż swój film w innym ciekawym temacie. Każdy film będzie zgłoszony do konkursu. Autor filmu najlepszego w danym roku wygra tablet.

więcej...

Pobierz bezpłatnie
Ankieta

Spotkania z przyrodą Ziemi Wieluńskiej

Główne walory naturalne Ziemi Wieluńskiej to wyjątkowo urozmaicony, jak środkową Polskę krajobraz Wyżyny Wieluńskiej oraz rzeka Warta, która malowniczo przepływa przez wapienne pagóry Jury Polskiej, polodowcowe wzgórza morenowe oraz duże kompleksy leśne.

Opis

Krajobraz powiatu wieluńskiego jest atrakcyjny ze względu na swoją różnorodność związaną z występowaniem zarówno form krasu, jak również krajobrazu polodowcowego, ukształtowanego w wyniku plejstoceńskich zlodowaceń.

Ziemia Wieluńska, jako strefa przejściowa między pasem nizin a wyżyn, jest interesująca z przyrodniczego punktu widzenia. Wapienne podłoże Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej tworzy warunki do rozwoju roślinności wapieniolubnej i kserotermicznej. Z kolei naturalna dolina Warty stanowi doskonałe środowisko lęgowe dla wielu gatunków ptaków, a rzeka posiada na tym odcinku najbogatszą i najbardziej zróżnicowaną ichtiofaunę w stosunku do całej długości swojego biegu.

Gora_Sw_Genowefy_K_Gara.jpg

Rzekotka drzewna.

Zrodlo_Sw_Floriana_K_Gara.jpg

Tereny leśne zajmują ok. 24% powierzchni powiatu. Przez opisywany teren przebiega północna granica zasięgu jodły i świerka oraz północno-wschodnia granica zasięgu buka, a w składzie gatunkowym drzewostanu dominuje sosna. Zwarte kompleksy leśne występują wzdłuż południowej granicy powiatu (na linii Załęcze Wielkie - Ożarów - Toplin), w dolinach Warty, Wężnicy, Oleśnicy i Pysznej, na linii Krzeczów - Raducki Folwark - Piskornik - Wielgie, na północny zachód od Czarnożył i na południe od Młyniska.

Przyroda. Rzeka.

O atrakcyjności przyrodniczej opisywanego terenu decydują również rzekiprzede wszystkim Warta, ale także jej dopływy − Wężnica i Oleśnica z Pyszną.
Przyrodę i krajobraz tego obszaru chronią dwa parki krajobrazowe: Załęczański i Międzyrzecza Warty i Widawki, których znaczne fragmenty znajdują się w granicach powiatu, dwa rezerwaty przyrody: Hołda (położony w granicach Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki) oraz Lasek Kurowski, a także liczne indywidualne formy ochrony. Należy do nich: 55 użytków ekologicznych, dwa zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, stanowisko dokumentacyjne oraz 115 pomników przyrody. W granicach powiatu znajduje się również specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Załęczański Łuk Warty (PLH100007).

Przyroda. Sarny.

Równie interesująca jest też fauna reprezentowana przez gatunki ptaków (m.in. czapla siwa, bocian biały, tracz nurogęś), płazów i gadów (m.in. jaszczurka zwinka, padalec, rzekotka drzewna), a przede wszystkim wiele rzadkich gatunków nietoperzy (17 gatunków, w tym największy z krajowych nocek duży).

Poczytaj więcej:

Dokumenty