Facebook
Konkurs fotograficzny

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Prześlij nam ciekawe zdjęcia atrakcyjnych miejsc w Polsce i wygrywaj cenne nagrody!


więcej...

Konkurs filmowy

Obejrzyj inspiracje do brania udziału w wydarzeniach atrakcyjnych dla turystów aktywnych. Przekaż swój film w innym ciekawym temacie. Każdy film będzie zgłoszony do konkursu. Autor filmu najlepszego w danym roku wygra tablet.

więcej...

Pobierz bezpłatnie
Ankieta

Atrakcyjność turystyczna kultury woj. śląskiego

Oferta kulturalna województwa jest bogata i skierowana do różnorodnych grup odbiorców. Turystom oraz odwiedzającym polecamy zarówno zwiedzanie obiektów i obszarów atrakcyjnych kulturowo, a także liczne wydarzenia kulturalne i sportowe.

Opis

Region staje się stopniowo coraz bardziej popularną destynacją turystyczną. Odbiorcy kultury zatrzymują się w regionie na dłużej w celach poznawczych. Rozwija się tutaj zarówno turystka aktywna, kulturowa, przemysłowa i pielgrzymkowa. Dlatego odbiorcami kultury są również turyści, a dostęp do obiektów dziedzictwa kulturowego gwarantuje ok. 4600 km szlaków, w tym popularne szlaki samochodowe: Szlaku Architektury Drewnianej i Szlak Zabytków Techniki.

Liczne punkty informacji turystycznej, często pełniące również rolę centrów informacji kulturalnej, są przygotowane do obsługi gości jak również mieszkańców regionu. Należy pamiętać, że kształt obszaru województwa śląskiego powoduje znaczącą odległość pomiędzy jego południową a północną częścią. Odwiedzający okolice Beskidów, którzy są mieszkańcami okolic Częstochowy, w praktyce nie różnią się w swoich potrzebach od turystów z innych polskich województw.

Personel punktów jest przygotowany do udzielenia wartościowej informacji zarówno o zabytkach i innych atrakcjach, obiektach szeroko rozumianej bazy turystycznej, jak również na temat wydarzeń i imprez kulturalnych.

Różnorodność i atrakcyjność oferty

Oferta kulturalna województwa jest bogata i skierowana do różnorodnych grup odbiorców. Obszar na tle Polski znajduje się w czołówce województw pod względem m. in. liczby przedstawień i koncertów wg siedziby, liczby kin, muzeów oraz galerii, liczby wystaw, liczby różnorodnych zbiorów muzealiów, liczby imprez organizowanych w domach i ośrodkach kultury. Ponadto dzięki infrastrukturze jest miejscem organizacji imprez o znaczeniu ogólnopolskim.

Istotną cechą obszaru jest jego atrakcyjność kulturowa oceniona według analizy walorów kulturowych, którą przeprowadzono zgodnie ze zwyczajowo przyjętą klasyfikacją, wynikającą również z przepisów o ochronie zabytków. Obejmuje ona obiekty archeologiczne, zabytki urbanistyki i architektury, upamiętnione miejsca historyczne, zabytki techniki, muzea, archiwa i zbiory, inne obiekty materialne i niematerialne, miejsca plenerów filmowych oraz legendy.

W rozwój kultury zaangażowane są liczne podmioty, a bogaty potencjał środowisk twórczych dodatkowo stwarza dobre podstawy dla rozwoju kultury. Świadczy o tym wzrost liczby organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury i jej upowszechniania, a także prężnie działający ruch amatorski oraz liczne zespoły muzyczne i folklorystyczne.

Gospodarka województwa śląskiego ulega restrukturyzacji. Następuje rozwój usług, produktów turystyki i kultury oraz nowoczesnych gałęzi gospodarki. Stale rozwija się baza noclegowa, gastronomiczna oraz rekreacyjno-sportowa.

Klienci oferty kulturalnej

Duża liczba ludności –kształtuje potencjalny rynek odbiorców kultury. Dodatkowo poprawie ulega sytuacja demograficzna – odnotowano poprawę przyrostu rzeczywistego, a w latach 2004 – 2008 zmniejszenie się liczby bezrobotnych. Wzrasta również poziom wykształcenia mieszkańców. Ponadto przeważa ludność w wieku produkcyjnym nad ludnością w wieku nieprodukcyjnym. Może to dodatkowo wpływać pośrednio na wzrost poziomu życia i przełożyć się w przyszłości na wzrost wydatków na kulturę. Sprzyjać temu będą również trendy rynku turystycznego wskazujące na rosnącą popularność kultury jako motywatora wyjazdów turystycznych.

Korzenie Śląskie posiada wiele osób mieszkających obecnie w innych regionach Polski i Europy. Mogą one przyczyniać się pośrednio do promocji kultury regionu, ale również są dość licznym rynkiem odbiorców oferty kulturalno – turystycznej.

Wśród odbiorców kultury jest duże zainteresowanie rękodziełem, wyrobami lokalnymi i folklorem regionalnym. Ponadto województwo śląskie znajduje się w czołówce pod względem liczby ludności biorącej udział w przedstawieniach i koncertach, a także odwiedzających galerie.

Dostępność regionu

Układ sieci osadniczej charakteryzujący się policentrycznością województwa (4 aglomeracje), gwarantuje bardziej równomierne rozmieszczenie infrastruktury ułatwiającej turystom dostęp do kultury.

Dostępność do atrakcji i obiektów bazy kulturalnej gwarantuje dobry stan infrastruktury transportowej. Obszar Projektu posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg krajowych i autostrad, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Posiada własne lotnisko międzynarodowe. Ponadto przez opisywany obszar przebiega wiele linii kolejowych a Katowice są największym węzłem kolejowym w Polsce. Dostęp do oferty kulturalnej województwa gwarantuje dobrze rozwinięta komunikacja międzymiastowa, autobusowa i tramwajowa. Powiązania zewnętrzne oraz wewnętrzne komunikacji zbiorowej obszaru projektu w skali województwa oraz w skali krajowej oceniać należy jako dobre.

Transgraniczne położenie województwa i przygraniczne dla dwóch regionów (Śląskiego i Małopolskiego) gwarantuje, że kultura obszaru ma możliwość lepszej popularyzacji wśród mieszkańców obszarów pogranicza (Polaków, Czechów i Słowaków).