Facebook
Konkurs fotograficzny

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Prześlij nam ciekawe zdjęcia atrakcyjnych miejsc w Polsce i wygrywaj cenne nagrody!


więcej...

Konkurs filmowy

Obejrzyj inspiracje do brania udziału w wydarzeniach atrakcyjnych dla turystów aktywnych. Przekaż swój film w innym ciekawym temacie. Każdy film będzie zgłoszony do konkursu. Autor filmu najlepszego w danym roku wygra tablet.

więcej...

Pobierz bezpłatnie
Ankieta

Łódzka przyroda i krajobrazy

Na terenie regionu łódzkiego funkcjonują prawie wszystkie określone polskim prawem formy ochrony przyrody, w tym . 7 parków krajobrazowych. Zajmują one 19,8% terenu województwa.

Opis

Żaden turysta, który choć raz pozna walory województwa łódzkiego nie będzie miał wątpliwości, że jest to region warty odwiedzenia i spędzania w nim czasu na łonie przyrody.

Na terenie regionu łódzkiego funkcjonują prawie wszystkie określone polskim prawem formy ochrony przyrody. Zajmują one 19,8% terenu województwa. Nie istnieje park narodowy, lecz w łódzkim znajduje się enklawa Kampinoskiego Parku Narodowego w postaci Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach. Na terenie województwa znajduje się 7 parków krajobrazowych: Bolimowski, Przedborski, Załęczański, Międzyrzecza Warty i Widawki, Sulejowski, Wzniesień Łódzkich, Spalski. Łódzki Szlak Konny przebiega przez obszar wszystkich parków krajobrazowych co znacznie podnosi jego atrakcyjność turystyczną.

W województwie łódzkim znajduje się 89 rezerwatów przyrody, także 16 obszarów chronionego krajobrazu, ponad 2500 pomników przyrody (w zdecydowanej większości przyrody ożywionej – drzewa, aleje i grupy drzew), 4 stanowiska dokumentacyjne, ok. 743 użytków ekologicznych i 31 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

Inną istotną formą ochrony przyrody, występującą na terenie województwa łódzkiego, są międzynarodowe systemy ekologiczne Natura 2000. Sieć Natura 2000 obejmuje w województwie 4 obszary specjalnej ochrony ptaków (Pradolina Warszawsko-Berlińska, Dolina Pilicy, Dolina Środkowej Warty, Jeziorsko) oraz 35 proponowanych, w tym specjalne obszary ochrony siedlisk (Lasy Spalskie, łąka w Bęczkowicach, Niebieskie Źródła, Pradolina Bzury-Neru, Załęczański Łuk Warty, Ostoja Przedborska, Dąbrowa Świetlista w Pernie i Dąbrowa Grotnicka).

W łódzkim nie ma większych zbiorników naturalnych, jednakże istnieje kilkanaście sztucznych zbiorników retencyjnych, z których największe to: Zbiornik Jeziorsko na Warcie i Zbiornik Sulejowski na Pilicy, a także: Cieszanowice na Luciąży, Miedzna na Węglance, Słok i Wawrzkowizna na Widawce, Zadębie na Skierniewce, Bugaj na Wierzejce, Rydwan i Okręt na Bobrówce. Sztuczne zbiorniki są wykorzystywane do celów tursytyczno-rekreacyjnych, gdzie rozwija się osadnictwo turystyczne. Dotyczy to przede wszystkim zbiornika Jeziorsko i Sulejowskiego. Malownicze odcinki rzek Warty, Pilicy, Prosny, Grabi, których doliny na niektórych odcinkach zachowały swój naturalny charakter stanowią atrakcję turystyczną dla turystów kajakowych.

Rezerwat Rawka. Meandry rzeki w okolicach Joachimowa-Mogił.

Obszar województwa łódzkiego jest bardzo zróżnicowany pod względem rzeźby terenu. W przeważającej części obszar województwa ma charakter obszaru nizinnego z występującymi Wzniesieniami Łódzkimi, Wyżyną Wieluńska oraz Pasmem Przedborsko-Małgoskim. Szerokie doliny rzeczne nadają temu obszarowi wyjątkowy charakter, który sprzyja uprawianiu turystyki.

Największe kompleksy leśne to Puszcza Pilicka i Bolimowska. Należy także wspomnieć o Lesie Łagiewnickim, który jest lasem miejskim, jednym z największych w Europie. Na 85% terenów lesistych dominują lasy iglaste, głównie sosnowe.

Do ciekawych osobliwości przyrody w województwie łódzkim należą źródła i jaskinie krasowe. Źródła charakteryzują się niezwykle czystą wodą, często o niebieskiej barwie. Należą do nich:

  • Granatowe Źródła (na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego),
  • Niebieskie Źródła (w granicach Tomaszowa Mazowieckiego),
  • Źródła w Bobrownikach (na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego),
  • Źródła w Lisowicach (na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego),
  • Źródła Ciosenki (znajdują się w pow. zgierskim),
  • Źródło św. Floriana (na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego).

Jaskinie krasowe występują na Wyżynie Wieluńskiej, w pobliżu wsi – Węże i Draby, leżących w granicach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Najwięcej jaskiń odnaleźć można w Górze Zelce zbudowanej z górnojurajskich skał wapiennych, osadzonych w tym miejscu 130 milionów lat temu, w środowisku morskim.

Ta mnogość ciekawych obiektów przyrodniczych, powinna skusić każdego turystę do wykorzystania województwa łódzkiego, jako bazy dla swojego wypoczynku.

Dokumenty