Facebook
Konkurs fotograficzny

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Prześlij nam ciekawe zdjęcia atrakcyjnych miejsc w Polsce i wygrywaj cenne nagrody!


więcej...

Konkurs filmowy

Obejrzyj inspiracje do brania udziału w wydarzeniach atrakcyjnych dla turystów aktywnych. Przekaż swój film w innym ciekawym temacie. Każdy film będzie zgłoszony do konkursu. Autor filmu najlepszego w danym roku wygra tablet.

więcej...

Pobierz bezpłatnie
Ankieta

Załęczański Park Krajobrazowy

Tutaj odnaleźć można jurajski krajobraz Wyżyny Wieluńskiej, a także urokliwy odcinek rzeki Warty – najpiękniejszy i najbardziej zróżnicowany przyrodniczo w stosunku do całego jej biegu.

Powierzchnia: 14 860 ha

Opis

Załęczański Park Krajobrazowy został utworzony 5 stycznia 1978 roku, jako jeden z pierwszych parków krajobrazowych w Polsce. Jego powierzchnia wynosi 14750 ha, a strefy ochronnej, tzw. otuliny – 12010 ha. Znaczna część parku (ponad 65% powierzchni) leży na terenie powiatu wieluńskiego, a fragmenty wychodzą również na teren woj. opolskiego i śląskiego. Park zamyka od północy system jurajskich parków krajobrazowych. Celem jego utworzenia była ochrona jurajskiego krajobrazu Wyżyny Wieluńskiej, a także ochrona urokliwego odcinka rzeki Warty, określanego jako najpiękniejszy i najbardziej zróżnicowany przyrodniczo w stosunku do całego jej biegu. Warta, przepływając przez Park dzikim, naturalnym korytem, zatacza tzw. Wielki Łuk Warty, w którym rzeka płynie w głęboko wciętej (30–60 m) dolinie i tworzy przełomy.

Obszar ten został objęty programem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w celu ochrony 13 rodzajów siedlisk przyrodniczych, ponad 100 zbiorowisk roślinnych z ciekawymi gatunkami wapieniolubnymi, często o charakterze górskim, i ośmiu gatunków kręgowców.

Szczególne znaczenie dla przyrody Załęczańskiego Parku Krajobrazowego ma budowa geologiczna. Wapienne podłoże terenu ukształtowało się w jurze (ok. 190–140 mln lat temu) ze szczątków organicznych morskich zwierząt (amonitów, gąbek, ślimaków, jeżowców). W efekcie ruchów tektonicznych osady morskie zostały pofałdowane, pocięte uskokami i wypchnięte na powierzchnię. Węglanowe skały, pod wpływem działania wody deszczowej zawierającej dwutlenek węgla oraz zmieniających się warunków klimatycznych – zaczęły podlegać chemicznej erozji.

W ten sposób powstała charakterystyczna rzeźba krasowa, na którą składają się wapienne ostańce, np. Góra Świętej Genowefy (200 m n.p.m.), jaskinie, źródła krasowe (wywierzyska), np. Granatowe Źródła, Źródło Św. Floriana, studnie i leje. Procesy krasowe na terenie Parku są nadal żywe, o czym świadczą m.in. nowe nacieki w jaskiniach.

Na obszarze ZPK występuje 39 gatunków roślin naczyniowych podlegających ochronie, w tym 25 objętych jest ścisłą ochroną. Ponadto stwierdzono tu występowanie ok. 30 gatunków roślin rzadkich w skali kraju lub regionu, górskich oraz występujących na granicy zasięgów geograficznych (np. wapieniolubny rojownik pospolity lub czosnek skalny). Różnorodność biotopów Parku wpływa na bogactwo zasiedlającej go fauny. Stwierdzono występowanie m.in. 16 gatunków chronionych bezkręgowców oraz gatunków ginących w innych rejonach ryb litofilnych, takich jak brzana, świnka i kleń. Ryby te znajdują na terenie ZPK również dogodne warunki do tarła. Park jest jednym z najcenniejszych w skali kraju znanych zimowisk nietoperzy, gdyż jaskinie zapewniają tym ssakom doskonałe warunki do hibernacji. Podczas corocznych zimowych liczeń nietoperzy w jaskiniach na terenie Parku odnotowuje się ich około dwóch tysięcy. Dominują trzy gatunki – nocek Natterera, nocek duży i mopek. Nielicznie, ale regularnie, spotyka się nocki Bechsteina i łydkowłose, które uznawane są za zagrożone i znajdują się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.

Na terenie Parku w granicach powiatu wieluńskiego znajduje się użytek ekologiczny Wronia Woda oraz 12 pomników przyrody (w tym trzy przyrody nieożywionej – Góra Św. Genowefy, Granatowe Źródła, Źródło Św. Floriana). Na terenie Parku, poza terenem powiatu wieluńskiego, znajdują się trzy rezerwaty przyrody: geologiczny Węże, chroniący wapienny ostaniec Górę Zelce, najdalej na północ wysunięty fragment skalnego krajobrazu Jury Polskiej, z systemem 10 jaskiń krasowych oraz rezerwaty leśne: Dąbrowa w Niżankowicach oraz rezerwat ścisły Bukowa Góra. W otulinie Parku, już poza granicami powiatu, znajdziemy dwa rezerwaty: geologiczny – Szachownicę (chroniący wapienne wzgórze Krzemienną Górę i system korytarzy jaskini) i leśny – Stawiska. O walorach Parku stanowi także krajobraz kulturowy i wkomponowane w niego, liczne stanowiska archeologiczne (m.in. kurhany w Przywozie) oraz tradycyjne budownictwo wiejskie: młyny, kapliczki.

Forma ochrony prawnej

Park krajobrazowy – obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania,
popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju (wg ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Położenie obiektu

Województwo łódzkie, opolskie, śląskie.

Wyżyna Wieluńska.

Dojazd drogą wojewódzką nr 42 i 43.

Park znajduje się na trasie Łódzkiego Szlaku Konnego.

Źródła, informacje w Internecie

  1. J. Mokras-Grabowska, P. Rzeńca, Województwo Łódzkie przewodnik turystyczny, Wyd. ROT WŁ, 2007, Łódź;
  2. Załęczański Park Krajobrazowy, mapa przyrodniczo-turystyczna, 1:50 000, Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych;
  3. www.przyroda.lodzkie.pl;
  4. www.dspk.pl;
  5. www.ziemialodzka.pl.

Właściciel, zarządzający

Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych
98-200 Sieradz, ul. Rycerska 2A
tel./fax 43 822 62 20
e-mail: dspk@onet.pl

Dokumenty